Onderhavig document is het Privacy- en Cookiebeleid van Done! By Dien. Dit beleid heeft betrekking op de on- en offline verwerking van uw Persoonsgegevens en de gebruikte Cookies op de Website van Done! By Dien. Dit document is van toepassing op alle activiteiten van Done! by Dien tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen of aangegeven.

Done! by Dien respecteert de privacy van haar Klanten en de Bezoekers van de Website. Done! by Dien betracht bij de verwerking van uw Persoonsgegevens zorgvuldigheid en nauwkeurigheid en verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna AVG).

Hieronder kunt u onder andere lezen welke Persoonsgegevens Done! by Dien verwerkt, met welke grondslag en met welk doel. U leest verder hoe Done! by Dien met uw Persoonsgegevens omgaat.

 

BEGRIPPEN

 1. Betrokkene

  Een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die Bezoeker van de Website of Klant van Done! by Dien is.

 2. Bezoeker

  Een, al dan niet geregistreerde, gebruiker van de Website.

 3. Klant

  De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een product of dienst van Done! by Dien afneemt.

 4. Persoonsgegevens

  Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 5. Website

Website van Done! by Dien, <www.donebydien.nl> en elke huidige en toekomstige variant(en) hiervan.

 

PRIVACY

 1. Verwerkingsverantwoordelijke

  Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker van Persoonsgegevens in het kader van de Website en bij het uitvoeren van Diensten is, tenzij nadrukkelijk anders beschreven, Done! by Dien. Hieronder vallen tevens door Done! by Dien ingehuurde derden.

 2. Toepasselijkheid

  Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens van natuurlijke personen (hierna Betrokkenen) die Done! by Dien verwerkt in geval van online dan wel offline contact, op welke wijze dan ook, met Done! by Dien. Hieronder wordt mede verstaan informatie die wordt verzameld via uw bezoek aan de Website of wanneer u onze producten of diensten koopt (hierna Done! by Dien diensten). In geval op onze Website een link naar de website van derde partijen staat en u ervoor kiest deze Website te bezoeken, raden wij u aan het Privacybeleid van deze betreffende derde partij te lezen. Done! by Dien is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze Websites van derden dan wel het daarop van toepassing zijnde Privacybeleid.

 3. Persoonsgegevens

  Indien u gebruik maakt van de Diensten van Done! by Dien kunnen wij persoonsgegevens over u verzamelen. Hieronder volgt een overzicht van welke persoonsgegevens in welke afzonderlijke situatie wij van u kunnen verzamelen.

  Rechtstreeks verstrekte informatie

  Indien u on- of offline contact met ons opneemt, kunnen wij de volgende gegevens van u verzamelen zoals voornaam, achternaam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres,

  Bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens

  Als weddingplanner kan het voorkomen dat Done! by Dien bijzondere persoonsgegevens verwerkt, namelijk:

  • dieetwensen (waaronder informatie over allergieën) van de gasten van een bruiloft en in geval van meerdere gasten met dieetwensen; tevens een foto om de gasten met dieetwensen te herkennen. Done! by Dien verkrijgt deze gegevens van het bruidspaar en verstuurt deze naar de betreffende trouwlocatie. Done! By Dien verwerkt deze gegevens alleen na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende gast;
  • seksuele voorkeur (bijvoorbeeld in geval van een homo huwelijk);
  • geloofsovertuiging (bijvoorbeeld wanneer het bruidspaar in een kerk wil trouwen).

  Done! by Dien verwerkt geen strafrechtelijke persoonsgegevens en heeft tevens niet de intentie Diensten te verlenen dan wel gegevens te verzamelen over personen jonger dan 16 jaar, tenzij hiervoor toestemming is verkregen van ouders of voogd.

  Done! by Dien kan echter niet controleren of een Bezoeker ouder dan 16 jaar is en raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verwerkt zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat Done! by Dien zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via nadine@donebydien.nl, dan verwijdert Done! by Dien deze gegevens.

  Automatisch verzamelde informatie

  Bij het bezoek van de Website van of online communicatie met Done! by Dien en aan haar gelieerde partijen kunnen er diverse technologieën gebruikt worden die automatisch of passief informatie verzamelen over uw online activiteiten. Deze informatie kan op de volgende manieren worden verzameld:

  Cookies

  Op de website van Done! by Dien zijn technologieën als cookies, web beacons en mobiele apparaatidentificatiemiddelen actief om informatie te verzamelen over het gebruik van onze Website. Voor meer informatie, waaronder de soorten cookies op de Website van Done! by Dien en hoe u cookies kunt beheren, verwijzen we u naar het Cookiebeleid van Done! by Dien.

  Technische gegevens

  Wanneer u de Website bezoekt, kunnen er persoonsgegevens over u worden verzameld. Dit omvat informatie zoals uw Internet Protocol (IP)-adres, uw inloggegevens, het soort (mobiele) apparaat dat u gebruikt, het besturingssysteem en browsertype van uw apparaat, de instellingen voor tijdzone en locatie, taal, een unieke identificatiecode voor uw apparaat, het adres van een verwijzende website, het pad dat u aflegt door onze Website en andere informatie over uw sessie op onze Website.

  Informatie ontvangen van derde partijen

  Done! by Dien kan informatie over u verzamelen via andere bedrijven en organisaties, waaronder social media en platforms als Zank You. Het is niet mogelijk via Done! by Dien een account aan te maken. Wel kunnen we informatie verzamelen die publiekelijk beschikbaar is. We kunnen bijvoorbeeld openbare informatie over u verzamelen wanneer u met ons communiceert via social media. Door aanvullende informatie over u te verzamelen, kunnen we onjuiste informatie corrigeren en u voorzien van passend advies.

  Geaggregeerde informatie

  Geanonimiseerde en geaggregeerde informatie identificeert geen specifieke persoon en is daarmee niet te herleiden tot een persoon. Done! by Dien gebruikt dergelijke informatie onder meer voor inzicht in websitebezoek en data-analyse.

 4. Grondslag gegevensverwerking

  Volgens de AVG moet iedere verwerking van persoonsgegevens gebaseerd zijn op een van de wettelijke rechtvaardigingsgronden. Done! by Dien verwerkt uw gegevens op basis van de volgende rechtvaardigingsgronden:

  Toestemming

  Middels aanvragen per e-mail of andere social media en het invullen van het toestemmingsformulier op de Website wordt deze toestemming verkregen. Indien derde partijen in opdracht van Done! by Dien uw gegevens verwerken ('sub verwerkers'), zal schriftelijk en voorafgaand aan deze verwerking uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor worden gevraagd. Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze te allen tijde weer intrekken door te mailen naar nadine@donebydien.nl. Hierbij geldt dat de verwerking van persoonsgegevens vóór het moment van intrekken rechtmatig blijft op grond van eerder gegeven toestemming.

  Gerechtvaardigd belang

  Done! by Dien kan een gerechtvaardigd belang hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld vanwege marketingdoeleinden maar ook ter advisering van potentiële klanten. Het belang kan dus per gegevensverwerking verschillen. Done! by Dien weegt altijd haar eigen belang af tegen de belangen van betrokkene(n).

  Uitvoering van de overeenkomst

  In het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen Done! by Dien en haar klanten is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken.

  1. Doeleinden gegevensverwerking

   Done! by Dien verwerkt persoonsgegevens uit praktische overwegingen als het uitvoeren van de overeenkomst en communicatie met haar klanten, het in good (legal) standing houden van haar onderneming en het bijhouden van administratie en facturering. Eveneens wordt middels verwerking een optimaal gebruik van de Website gerealiseerd en liggen er commerciële overwegingen aan ten grondslag zoals marketing doeleinden en het verkrijgen van inzicht in (unieke) bezoekersaantallen en overige statistieken. Done! by Dien verwerkt eveneens Persoonsgegevens om contact met klanten en andere leveranciers op te nemen en/of om te kunnen reageren op een vraag/verzoek. Voor het beheren en optimaliseren (monitoren, plaatsen van berichten en reageren op reacties) van social media accounts als ook het plaatsen van advertenties, voor inzicht in websitebezoekers en zoekgedrag, om de website te optimaliseren.

   Overige belangen

   • onze onderneming beheren en in good standing houden;
   • het ontwikkelen en verbeteren van nieuwe diensten;
   • het beoordelen van de effectiviteit van onze verkoop, marketing en reclame;
   • in geval van een beveiligings- of productprobleem het melden aan betreffende autoriteiten;
   • voldoen aan de toepasselijke wetgeving en daarover verslag uitbrengen;
   • voldoen aan wettelijke verplichtingen en onze beleidsregels;
   • een rechtsvordering in te stellen of te verdedigen.

  2. Opslag

   Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de doelen zoals hierboven omschreven te verwezenlijken. Done! by Dien kan uw persoonsgegevens langer bewaren op grond van een (wettelijke) verplichting en rekening houdend met eventuele verjaringstermijnen. Uw Persoonsgegevens worden door Done! by Dien minimaal twee jaar en uiterlijk zeven jaar bewaard.

   • Gegevens als voor- en achternaam, adres en e-mailadres worden gebruikt voor administratieve en financiële doeleinden. Deze gegevens worden zeven jaar bewaard daar Done! by Dien wettelijk verplicht is deze gegevens gedurende zeven jaar te bewaren voor de Belastingdienst. Dit geldt eveneens voor e-mailadressen en de inhoud van e-mails.
   • Uit commercieel belang gebruikt Done! by Dien gegevens als uw (bedrijfs)naam, voor- en achternaam en e-mailadres voor direct marketing.
   • Gegevens zoals IP-adressen worden door Google Analytics gebruikt om statistieken bij te houden. Hierover leest u meer in de Cookieverklaring.

  3. Verwerking Persoonsgegevens door derde partijen

   Uw Persoonsgegevens worden in bepaalde gevallen aan derde partijen verstrekt. Hieronder worden bijvoorbeeld social media platforms of Google geschaard. Uw persoonsgegevens kunnen door Done! by Dien worden gedeeld met leveranciers die diensten aan ons verlenen, zoals bedrijfs-, professionele of technische ondersteuningsfuncties. Onder meer betalingsverwerkers, hostingpartijen, leveranciers die Done! by Dien ondersteunen met informatietechnologiediensten, marketing- en analysediensten. Uw persoonlijke gegevens kunnen ook worden gedeeld met onze partners of andere derden in verband met marketing-, promotionele en andere aanbiedingen, evenals productinformatie. Done! by Dien heeft met deze partijen een verwerkersovereenkomst gesloten of zal daartoe overgaan in geval van nieuwe partijen en staat alsdan niet toe dat deze leveranciers persoonsgegevens verwerken voor enig ander doel dan het namens Done! by Dien verlenen van diensten. Overige gegevens worden niet aan derde partijen verstrekt, tenzij dwingende bepalingen in wet- en regelgeving dit noodzakelijk maken. Over u verzamelde persoonsgegevens kunnen mogelijk worden gedeeld met onderstaande categorieën van ontvangers.

   Analyse- en traceringstools

   Done! by Dien maakt gebruik van analyse- en traceringstools van derden, zoals Google Analytics, om het gebruik van de Done! by Dien diensten te volgen, te segmenteren en te analyseren. Onder meer demografie en interest worden hierbij vastgesteld. Op basis hiervan krijgt Done! By Dien beter inzicht in bezoekersvoorkeuren op basis waarvan de website en diensten kunnen worden verbeterd. Deze tools kunnen gebruik maken van technologieën zoals cookies, webbakens, pixeltags, logbestanden, flashcookies en/of andere technologieën voor het verzamelen en opslaan van niet-persoonlijke informatie. Gebruiksgegevens over bezoeken aan de Website van Done! by Dien worden op ons verzoek verzameld en met Done! by Dien gedeeld. Onder meer wordt het paginagebruik gemeten. Done! by Dien heeft geen toegang tot of controle over het gebruik van deze cookies of andere traceertechnologieën door deze derden. Wij verwijzen u naar het Privacybeleid van deze afzonderlijke partijen zoals vermeld in het Cookiebeleid van Done! by Dien voor informatie over tracking via verschillende apparaten en het ontkoppelen van uw apparaten.

   Overige gevallen

   In bepaalde overige gevallen kan Done! by Dien uw persoonsgegevens delen met derde partijen.

   • Overdracht van onderneming

    Persoonsgegevens worden gezien als een bedrijfsmiddel van een onderneming. Om deze reden is het mogelijk dat uw persoonsgegevens mogelijkerwijs kunnen worden getoond (due diligence) of overgedragen in geval van een voorgenomen of uitgevoerde overname of enige andere variant daarvan. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan een verkoop, reorganisatie, fusie, joint venture of overname dan wel liquidatie van Done! by Dien of een deel van haar activiteiten.

   • Juridische openbaarmakingen

    Indien Done! by Dien van mening is dat een wettelijke verplichting vereist dat uw persoonsgegevens openbaar gemaakt dienen te worden of ter bescherming van Done! by Dien haar eigen rechten, eigendom en veiligheid van haar werknemers en klanten, kan zij uw persoonsgegevens openbaar maken.

  4. Doorgifte derde landen

   Het kan voorkomen dat het noodzakelijk is dat Done! by Dien uw Persoonsgegevens doorgeeft aan landen buiten de Europese Unie (hierna: EU). Dit is bijvoorbeeld het geval indien Done! by Dien voor de uitoefening van haar Diensten of ter ondersteuning van haar

   Diensten de hulp van bedrijven die in een land buiten de EU zijn gevestigd, inschakelt. Deze landen hebben niet altijd een passend beschermingsniveau zoals binnen de EU. Doorgeven van uw Persoonsgegevens in het kader van uitvoeren van Diensten aan dergelijke bedrijven kan slechts met uw uitdrukkelijke toestemming.

  5. Uw rechten

   U heeft te allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen over de wijze waarop Done! by Dien uw Persoonsgegevens verwerkt dan wel op inzage, vergetelheid, rectificatie, aanvulling, dataportabiliteit, beperking van de verwerking of verwijdering van uw Persoonsgegevens. Dit kan schriftelijk of door te mailen naar het e-mailadres nadine@donebydien.nl. Wij zullen u vragen om ons specifieke informatie te verstrekken, zodat we uw identeit kunnen bevestigen. Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens niet worden doorgegeven aan iemand die niet het recht heeft om deze te ontvangen. Hieronder leest u wat de eerdergenoemde rechten inhouden.

   • Inzage

    U heeft te allen tijde recht op inzage in uw persoonsgegevens. Het recht op inzage betreft alleen inzage in uw eigen gegevens. U kunt te allen tijde toegang tot uw persoonlijke informatie vragen, inhoudende een kopie van de persoonsgegevens die Done! by Dien over u heeft verwerkt of nog verwerkt. Het kan zijn dat uw gegevens inmiddels zijn verwijderd, geanonimiseerd of wegens wet- en regelgeving niet (meer) beschikbaar zijn. In dat geval informeert Done! by Dien u direct met de reden waarom.

   • Vergetelheid

    Indien er geen wettelijke grondslag meer bestaat voor het houden van uw persoonsgegevens door Done! by Dien kunt u een verzoek tot het wissen van uw persoonsgegevens indienen. U heeft eveneens het recht om Done! by Dien te vragen gegevens van u te wissen of te verwijderen wanneer u met succes gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, wanneer u jonger bent dan 16 jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via onze Website, wanneer Done! by Dien uw gegevens mogelijk onrechtmatig heeft verwerkt of wanneer we uw persoonsgegevens moeten wissen om te voldoen aan wet- en regelgeving. Ook indien u uw eerder gegeven toestemming intrekt, is het mogelijk uw gegevens te wissen. Houd er rekening mee dat we om specifieke juridische redenen mogelijk niet altijd in staat zullen zijn om (volledig) aan uw verzoek tot verwijdering te voldoen. Waar dit van toepassing is zullen we u op het moment van uw verzoek hiervan op de hoogte stellen.

   • Rectificatie en aanvulling

    Indien u van mening bent dat de persoonsgegevens die Done! by Dien van u heeft onjuist of onvolledig zijn, kunt u een verzoek indienen deze aan te passen. Done! by Dien zal naar aanleiding daarvan redelijke inspanning doen om deze aan te passen waar nodig en mogelijk.

   • Dataportabiliteit.

    U heeft het recht om Done! by Dien te verzoeken de persoonsgegevens die wij hebben over u over te dragen aan uzelf of aan een derde partij die eenzelfde soort dienst verleent. Done! by Dien zal deze gegevens gestructureerd en machineleesbaar verstrekken. De overdraagbaarheid is alleen van toepassing op geautomatiseerde gegevens waarvoor wij uw toestemming in het verleden hebben ontvangen of die zijn verwerkt in het kader van een overeenkomst tussen Done! by Dien en u.

   • Bezwaar

    U kunt er in bepaalde omstandigheden recht op hebben om bezwaar te maken tegen het feit dat Done! by Dien gegevens van u verwerkt. Indien u van mening bent uw rechten en vrijheden in geding zijn wanneer Done! by Dien uw gegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigde grond voor de verwerking of wanneer de verwerking te maken heeft met een rechtsvordering. Er zal dan een afweging van het belang van Done! by Dien en u als betrokkene gemaakt worden om te kunnen beoordelen of de gegevensverwerking gestaakt moet worden.

  6. Beveiliging

   Done! by Dien neemt passende technische en organisatorische maatregelen om verkregen Persoonsgegevens te beveiligen. Done! by Dien maakt gebruik van apparatuur en programmatuur om haar systemen en de Website doorlopend te beveiligen met anti virus software die voldoet aan de actuele stand van de techniek. De online programma's welke Done! by Dien gebruikt, zijn allen voorzien van wachtwoorden welke regelmatig gewijzigd worden. De plug-ins welke worden gebruikt voor de Website, zijn allen te allen tijde up to date. Ook wordt er regelmatig een back up gemaakt.

  7. Klacht Autoriteit Persoonsgegevens

   Met een klacht over het gebruik van uw Persoonsgegevens kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens middels het geven van een tip via het daartoe beschikbare formulier op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

COOKIES

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een cookie bar met uitleg over cookies. Zodra u klikt op 'accepteer' geeft u ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in deze cookieverklaring. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen. Deze keuze wordt ingeladen in Google Analytics. U moet er rekening mee houden dat onze website dan mogelijk niet meer optimaal werkt.

 1. Wat is een cookie en waarvoor worden deze gebruikt?

  Done! by Dien maakt op de Website gebruik scripts, webbeacons en cookies. Een script is een stukje programmacode dat wordt gebruikt om de Website goed te laten functioneren en interactief te maken. Deze code wordt uitgevoerd op onze server, of op uw apparatuur. Een web beacon (ook pixeltag) is een klein, onzichtbaar stukje tekst of afbeelding op een website dat gebruikt wordt om verkeer op de Website in kaart te brengen. Om dit te doen worden er met behulp van web beacons verschillende gegevens van u opgeslagen.

  Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die met pagina's van deze Website worden meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer worden opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Op de gehele Website van Done! by Dien zijn cookies actief. Vanaf het moment van plaatsing op uw computer, hebben cookies een bepaalde geldigheidsduur. Na verstrijking hiervan, verwijdert uw browser de cookies. In sommige gevallen is de geldigheidsduur gelijk aan de browsersessie. In andere gevallen blijven de cookies langer op uw computer staan zodat zij bij een volgend bezoek aan onze Website uitgelezen kunnen worden. Indien door Done! by Dien gebruik gemaakt wordt van deze laatstgenoemde cookies, worden de verzamelde Persoonsgegevens conform de Privacy- en cookieverklaring verwerkt. Gemakshalve zal de term 'cookies' hierna worden gebruikt om bovenstaande bestanden aan te duiden.

 2. Welk(e) type(n) cookies gebruikt Done! by Dien?

  Er bestaat een aantal verschillende soorten cookies. Bijvoorbeeld functionele, analytische, affiliate, sessie, tracking, social media cookies. Done! by Dien gebruikt de volgende typen cookies:

  Technisch noodzakelijke cookies (Functionele cookies)

  Cookies die strikt noodzakelijk zijn om de Diensten van Done! by Dien te laten functioneren en uw bezoek aan de Website makkelijker te maken door middel van uw instellingen te onthouden. U hoeft niet steeds opnieuw informatie in te voeren bij elk bezoek en tevens blijven uw producten in uw winkelmandje bewaard totdat u heeft afgerekend. Done! by Dien gebruikt deze cookies om informatie te achterhalen over het aantal (unieke) Bezoekers. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder dat u hier toestemming voor geeft.

  Tracking cookies

  Op de Website gebruiken wij geen tracking cookies.

  Google Analytics (Analytische cookies)

  Via de Website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Done! by Dien gebruikt deze dienst om bij te houden welke bezoekers (demografie), hoe bezoekers de Website gebruiken en om hierover rapportages te verkrijgen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Done! by Dien heeft hier geen invloed op. Done! by Dien heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet volledig meegegeven. De gebruikte namen voor deze cookies zijn _gid, _gat, _ga en de verkregen informatie wordt 10 minuten, 2 dagen dan wel 6 maanden bewaard. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele Persoonsgegevens. Done! by Dien heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten en heeft Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Done! by Dien maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

  Voor meer informatie (Engels) over de cookies van Google en hun geldigheidsduur, lees hier meer.

  Om uzelf af te melden voor gegevensverzameling in het kader van Google Analytics, klik hier.
  Voor algemene informatie over het gebruik van cookies door Google klik hier.

  Social media cookies

  Op de Website zijn buttons opgenomen om webpagina's te kunnen promoten ("liken") of delen ("share") op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Pinterest. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram of Pinterest zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Done! by Dien heeft daar geen invloed op. Done! by Dien adviseert om de Privacyverklaring van de betreffende sites (welke regelmatig kunnen wijzigen) te lezen om te achterhalen wat zij met uw Persoonsgegevens verkregen via cookies doen en hoe zij deze verwerken. Op deze website

  gebruiken wij advertentiecookies, zodat wij inzicht kunnen verkrijgen in campagneprestaties. Dit gebeurt op basis van een profiel dat wij opstellen op basis van uw klik- en surfgedrag binnen en buiten de Website. Middels de cookies wordt aan u als websitebezoeker een unieke cookie-ID gekoppeld. Echter zullen wij uw browsegedrag en interesses niet profileren voor gepersonaliseerde advertenties. Aangezien deze cookies worden aangemerkt als tracking cookies, vragen wij voor het plaatsen hiervan dan ook uw toestemming.

  U vindt hier de Privacyverklaring van Instagram.
  U vindt hier de Privacyverklaring van Pinterest.
  U vindt hier de Privacyverklaring van Facebook.

 3. Aanpassen cookie instellingen

  Via uw browserinstellingen kunt u het gebruik van cookies door de websites van Done! by Dien en/of derde partijen weigeren. Geplaatste cookies verwijderen of ervoor zorgen dat u eerst een waarschuwing krijgt voordat er op uw browser en/of computer cookies worden geplaatst, kunt u eveneens via deze instellingen realiseren. Voor elke browser en computer die u gebruikt, dient u de instellingen afzonderlijk aan te passen. De wijze van aanpassen van de instellingen verschilt per browser. U kunt de helpfunctie van uw browser raadplegen. Eveneens wordt op verscheidene websites meer uitleg gegeven over cookies en de wijze van aanpassen, zie hieronder bij 'meer informatie'. Cookies van specifieke partijen uitzetten, kan via www.youronlinechoices.eu. Houd er rekening mee dat de functionaliteit en het gebruiksgemak van de Website kunnen verminderen wanneer u de instellingen heeft aangepast.

 4. Meer infomatie?

  Meer informatie over cookie-instellingen:

  Chrome
  Firefox
  Internet Explorer
  Safari (Desktop)
  Safari (Mobile)
  Opera
  Opera Mobile
  Android Browser

   

  Done! by Dien kan zonder voorafgaande toestemming in de toekomst wijzigingen aanbrengen aan dit Privacy- en Cookiebeleid indien dit noodzakelijk blijkt om compliant te zijn en blijven met wet- en regelgeving of in het kader van (uitbreiding van) de door Done! by Dien aangeboden Diensten. Het is raadzaam regelmatig het beleid te raadplegen. De meest actuele versie vindt u op de Website.