Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden januari 2022
Laatst gewijzigd: 2 januari 2022

Artikel 1: Definities 

1. Aanbod 2. Opdrachtgever De natuurlijke persoon (consument Opdrachtgever) of rechtspersoon die een Dienst van Done! by Dien afneemt. 

3. Datum De datum waarop, na Bevestiging, de Diensten worden geleverd. 

4. Diensten Door Done! by Dien aan Opdrachtgever te leveren of geleverde Diensten, waaronder in elk geval begrepen het organiseren van bruiloften, het zijn van ceremoniemeester of trouwambtenaar en alle geleverde of toekomstige te leveren diensten. 

5. Opdracht Schriftelijke opdracht tot het verlenen van Diensten, inhoudende de door Opdrachtgever voor akkoord ingevulde en verstuurde Offerte. 

6. Opdrachtbevestiging 

7. Overeenkomst De overeenkomst voor de levering van Diensten tussen Done! by Dien en Opdrachtgever en alle verdere handelingen tussen Done! by Dien en Opdrachtgever betreffende de levering van diensten. 

8. Schriftelijk (Digitale) communicatie per e-mail, social media of vergelijkbare diensten. 

9. Tarief Het bedrag dat door Done! by Dien voor haar Diensten in rekening wordt gebracht aan Opdrachtgever. 

10. Website De website van Done! by Dien, te weten <www.donebydien.nl> en alle afgeleide huidige en toekomstige varianten daarvan.

Artikel 2: Done! by Dien

Done! by Dien, gevestigd en kantoorhoudend Leiderdorp, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 67721796. 

Artikel 3: Toepasselijkheid 

1. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod en tot stand gekomen Overeenkomst van opdracht en de uitvoering ervan tussen Done! by Dien en Opdrachtgever, tenzij partijen Schriftelijk anders overeenkomen. Hieronder worden tevens verstaan alle met de Overeenkomst verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, zoals Aanbod en leveranties. De Algemene Voorwaarden vormen daarmee samen met de Opdrachtbevestiging een onderdeel van de Overeenkomst tussen Done! by Dien en Opdrachtgever. 

2. De Algemene Voorwaarden zullen voor of bij het sluiten van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever per e-mail aan de Opdrachtgever verzonden worden en staan tevens te allen tijde op de Website vermeld. 

3. Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, of enige andere voorwaarden van derden zijn niet van toepassing, tenzij Schriftelijk tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

4. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk vooraf en Schriftelijk zijn overeengekomen tussen Done! by Dien en Opdrachtgever en gelden alleen voor de gewijzigde bepalingen in de desbetreffende Overeenkomst. De overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven hiermee onveranderd van kracht. 

5. Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de overige bepalingen hierin van kracht. Over de inhoud van een nieuwe bepaling zullen partijen zodanig onderhandelen, dat de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benaderd wordt. 

6. Done! by Dien is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen bekend gemaakt worden op de Website van Done! by Dien. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op reeds bestaande Overeenkomsten en Aanbiedingen. 

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst

1. De Overeenkomst tussen Done! by Dien en Opdrachtgever komt tot stand door ontvangst van een Schriftelijke Bevestiging of door Opdrachtgever ondertekende Bevestiging. 

2. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan derden over te dragen tenzij Done! by Dien vooraf Schriftelijk toestemming heeft verleend. 

3. Indien een Overeenkomst wordt gesloten door twee of meer Opdrachtgevers gezamenlijk, dan is ieder van hen hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verbintenissen uit de Overeenkomst. 

Artikel 5: Opdracht 

Uitvoering 

1. Done! by Dien is gerechtigd: 

a. hetgeen niet uitdrukkelijk is omschreven in de Overeenkomst naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. 

b. om derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst. Hierbij zal de Opdrachtgever vooraf Schriftelijk op de hoogte worden gebracht en wordt de nodige zorgvuldigheid in acht genomen. Done! by Dien is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. 

c. om de inhoud van het Aanbod tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering; 

d. af te wijken van de Overeenkomst indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde onvoldoende wordt gewaarborgd. Tevens is Done! by Dien gerechtigd de Overeenkomst in dat geval te ontbinden op kosten van de Opdrachtgever, zulks met inachtneming van het genoemde in artikel 12 van deze voorwaarden. 

Locatie 

2. Tenzij anders vermeld, is de basis voor uitvoering van Diensten de locatie welke door Opdrachtgever is aangedragen. Opdrachtgever is daarbij verantwoordelijk voor locatievergoedingen zoals, maar niet beperkt tot, toegangskosten en parkeerkosten. 

3. Done! by Dien gerechtigd om op grond van organisatorische redenen de datum en/of de locatie in overleg met Opdrachtgever te wijzigen. 

4. In geval van een bruiloft zal Done! by Dien een werknemersmaaltijd worden aangeboden en in geval dat niet haalbaar is, de dinerkosten vergoed worden. 

Medewerking Opdrachtgever 

5. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke Done! by Dien overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door Done! by Dien gewenste vorm en wijze aan Done! by Dien ter beschikking worden gesteld. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Done! by Dien onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. 

6. Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid van fouten en vertraging in de uitvoering van geplaatste Opdrachten in geval van niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen aanvragen, aanwijzingen en mededelingen van Opdrachtgever en/of bij het betreffende event betrokken derden. Opdrachtgever vrijwaart in dit verband Done! by Dien voor vorderingen van derden voor schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan Done! by Dien onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met handelen of nalaten dat Opdrachtgever is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Done! by Dien en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat. 

Tussentijdse wijziging en meerwerk 

7. Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Financiële en/of kwalitatieve consequenties zullen hiertoe vooraf Schriftelijk worden gecommuniceerd en overeengekomen tussen partijen. Een aangepaste factuur zal conform artikel 6 en 7 van deze Algemene Voorwaarden aan Opdrachtgever verzonden en dienovereenkomstig voldaan worden. 

Artikel 6: Tarieven 

1. De Overeenkomst komt tot stand op basis van het door Done! by Dien in het Aanbod aangeboden bindende en vaste in Euro’s vermelde Tarief waarbij geldt dat het Tarief in de Bevestiging leidend is. Tenzij anders vermeld, zijn alle in de Overeenkomst en het Aanbod vermelde prijzen inclusief BTW en andere van overheidswege gestelde heffingen. Een standaard reiskostenvergoeding van € 0,35 per kilometer (incl. BTW) + evt. parkeerkosten wordt in rekening gebracht. Vermelde prijzen zijn exclusief overige additionele individuele wensen van Opdrachtgever. 

2. Indien de aard van de overeengekomen Opdracht zich leent voor nacalculatie zal hiertoe op de het Aanbod een inschatting van worden gemaakt. De daadwerkelijke factuur op basis van nacalculatie wordt een dag na het event aan Opdrachtgever verzonden. 

3. Prijzen en overige voorwaarden genoemd in de Overeenkomst of het Aanbod hebben enkel betrekking op die Overeenkomst en gelden derhalve niet automatisch voor een nieuw Aanbod, uitbreiding of verlenging van de Overeenkomst. Een Offerte bestaande uit verschillende onderdelen verplicht Done! by Dien niet tot het verrichten van een deel van de werkzaamheden tegen de voor die werkzaamheden in de offerte genoemde prijs. 

4. Done! by Dien behoudt zich het recht voor de Tarieven te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden Schriftelijk aan Opdrachtgever verzonden. 

Artikel 7: Facturering en Betaling 

1. Opdrachtgever zal voor de door Done! by Dien geleverde Diensten de in de Overeenkomst vermelde vergoeding zoals op de factuur aangegeven wijze betalen. Hiertoe zal per pdf aan de Opdrachtgever een factuur worden verzonden. Opdrachtgever vermeldt op het Inschrijfformulier het hiertoe dienstdoende e-mailadres. Het recht op een papieren factuur vervalt hierbij. Afhankelijk van de aard van de Opdracht wordt het overeengekomen Tarief op verschillende wijzen gefactureerd en voldaan. 

– Organisatie van een bruiloft: 

a. 25 % aanbetaling bij tot stand komen van de overeenkomst 

b. 50 % in de weken tussen totstandkoming overeenkomst tot een week voorafgaand aan het event 

c. 25 % een week voorafgaand aan het event 

d. Eventuele nacalculatie een dag na het event 

– Ceremoniemeester / Trouwambtenaar: 

a. 25 % aanbetaling bij het tot stand komen van de overeenkomst 

b. 50 % voorafgaand aan locatiebezoek of voorafgaand aan voorbespreking ceremonie 

c. 25 % een week voorafgaand aan het event 

d. Eventuele nacalculatie een dag na het event 

2. Betaling dient onder vermelding van het factuurnummer netto plaats te vinden op de bankrekening van Done! by Dien, zonder enige korting, inhouding of verrekening. Na ontvangst van de aanbetaling zal Done! by Dien starten met de werkzaamheden. Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling door Opdrachtgever binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Deze termijn is een fatale termijn. De op de bankafschriften van Done! by Dien aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt. Bij uitblijven van tijdige of volledige betaling door Opdrachtgever binnen de betaaltermijn zal direct na verloop van deze termijn verzuim intreden, zonder dat hiervoor verdere ingebrekestelling van Done! by Dien is vereist. Eveneens is Done! by Dien gerechtigd de te verlenen Diensten op te schorten dan wel de datum vergeven aan een andere Opdrachtgever. 

3. Vanaf het intreden van verzuim tot en met de datum van integrale voldoening van de verschuldigde betaling, is Opdrachtgever een vertragingstoeslag verschuldigd. Deze toeslag bestaat uit 1/15e (een vijftiende) deel van de Wettelijke Handelsrente verschuldigd over die som per maand dat betaling uitblijft vermeerderd met 4% over het verschuldigde bedrag. Hierbij geldt dat een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand. Opdrachtgever is eveneens aansprakelijk voor de door Done! by Dien in en buiten rechte gemaakte incassokosten ter invordering van de verschuldigde betaling waarbij de incassokosten worden geacht ten minste 15% van het in te vorderen bedrag te zijn. 

4. Indien voor de levering van Diensten vooruit moet worden betaald, kan Opdrachtgever geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan Done! by Dien heeft plaatsgevonden. In geval de in lid 1 bedoelde betaling niet tijdig ontvangen is, zal het event geen doorgang vinden. 

5. De door Opdrachtgever aan Done! by Dien verschuldigde vergoedingen kunnen nimmer worden opgeschort dan wel verrekend met een eventuele vordering van Opdrachtgever op Done! by Dien. 

6. Binnenkomende betalingen strekken steeds ter voldoening van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en rente, en strekken vervolgens ter voldoening van de oudste bij Done! by Dien openstaande betalingsverplichtingen, onafhankelijk van een andere aanwijzing door Opdrachtgever. 

Artikel 8: Aansprakelijkheid 

1. Done! by Dien zet zich volledig en naar beste inzicht en vermogen in om de Diensten op de meest zorgvuldige wijze te verlenen. Done! by Dien verstrekt hierbij geen garantie met betrekking tot het resultaat van door haar verrichte werkzaamheden maar heeft hiertoe een inspanningsverplichting. Done! by Dien is in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming slechts dan aansprakelijk voor de directe en indirecte schade inclusief maar niet beperkt tot vervanging of bewerkingskosten van de Opdrachtgever verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst, indien deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld of roekeloosheid van Done! by Dien. 

2. Schade ontstaan door het niet naleven van dwingende overheidsbepalingen door Opdrachtgever en/of diens gasten behoort niet tot de aansprakelijkheid van Done! by Dien en/of haar leveranciers en door haar ingehuurde derden. Indien een boete of andere punitieve maatregel aan Done! by Dien wordt opgelegd als gevolg van handelen van Opdrachtgever dan wel diens gasten of andere derden, verhaalt Done! by Dien deze schade op Opdrachtgever. 

3. Done! by Dien is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door informatie die door Opdrachtgever online verzonden wordt. Tenzij wettelijk anders geregeld, behoort ook beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, Done! by Dien of derden, niet tot de aansprakelijkheid van Done! by Dien. 

4. De aansprakelijkheid van Done! by Dien gaat nimmer verder dan vergoeding van maximaal de tussen partijen overeengekomen factuurwaarde van de door Done! by Dien geleverde Diensten aan Opdrachtgever zoals vermeld in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden. De mate waarin de tekortkoming Done! by Dien zou zijn toe te rekenen, bepaalt de hoogte van vergoeding. Geringe afwijking kan niet leiden tot vergoeding. Done! by Dien dekt nooit meer dan het door haar verzekeraar onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vergoedde en uitgekeerde schadebedrag. 

5. Directe of indirecte schade voortvloeiend uit het aangaan, onderhouden en/of afhandelen van transacties en overeenkomsten tussen Opdrachtgever en diens (derde) contractspartijen behoort nooit tot de aansprakelijkheid van Done! by Dien. Opdrachtgever vrijwaart Done! by Dien voor aanspraken van dergelijke partijen. 

6. Schade dient onverwijld na het ontstaan ervan Schriftelijk aan Done! by Dien gemeld te worden waarbij geldt dat iedere vordering jegens Done! by Dien vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering. 

7. Bepalingen in dit artikel vinden geen toepassing indien de schade is ontstaan door opzet, grove schuld of roekeloosheid van de zijde van Opdrachtgever. 

8. Done! by Dien adviseert haar bruidsparen een zogenaamde bruidsverzekering af te sluiten. 

9. Te allen tijde zullen Done! by Dien en Opdrachtgever in overleg tot een oplossing trachten te komen indien een situatie tussen partijen ontstaat die niet gedekt wordt door dit artikel. 

Artikel 9: Overmacht 

1. Indien Done! by Dien door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, zijn Done! by Dien en Opdrachtgever niet gehouden tot het tijdig nakomen van een verplichting uit de verbintenis die tussen partijen bestaat. Done! by Dien is in dit geval gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst Schriftelijk en zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van Done! by Dien op betaling voor reeds door Done! by Dien verrichte prestaties, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. 

2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan; niet-toerekenbare tekortkoming van een der partijen alsmede door Done! by Dien ingeschakelde derden of toeleveranciers, pandemie, epidemie, van kracht zijnde overheidsmaatregelen, ziekte van Done! by Dien, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van apparatuur dan wel andere telecommunicatieverbindingen die noodzakelijk zijn gebleken voor het leveren van de Diensten, oproer, oorlog, alsmede iedere andere situatie waarop Done! by Dien en Opdrachtgever geen beslissende controle kunnen uitoefenen. 

3. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk Schriftelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden. 

4. Indien de situatie van overmacht langer aanhoudt dan 7 dagen , wordt de Overeenkomst opgeschort. Ook kunnen partijen in overleg ervoor kiezen de Overeenkomst te ontbinden waarbij geldt dat de aanbetaling en overige door Done! by Dien voor de uitvoering van de Overeenkomst gemaakte kosten niet kan worden gerestitueerd, een en ander met verwijzing naar artikel 7 van deze voorwaarden. In geval van ziekte van Done! by Dien, regelt Done! by Dien in overleg met bruidspaar een vervanger, zonder wijzigingen van de overige voorwaarden zoals overeengekomen tussen Done! by Dien en Opdrachtgever, waarbij geldt dat de verdere afhandeling door Done! by Dien geschiedt. 

5. Schade geleden als gevolg van overmacht komt niet voor rekening en risico van Done! by Dien. 

Artikel 10: Reclamatie (klacht) 

1. Reclamaties dienen binnen 8 dagen na de datum van het event Schriftelijk en beargumenteerd aan Done! by Dien te worden medegedeeld zodat Done! by Dien in staat is adequaat te reageren. Indien binnen deze termijn niet gereclameerd is door Opdrachtgever, wordt ervan uit gegaan dat Done! by Dien deugdelijk is nagekomen. 

2. Reclamatie rechtvaardigt in geen geval opschorting door Opdrachtgever van een opeisbare verbintenis. 

Artikel 11: Intellectuele Eigendom 

1. Auteursrechten of enige andere (intellectuele) eigendomsrechten op het format en de inhoud van de Website, het Logo van Done! by Dien, geproduceerde concepten, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, creaties, werken, voorstellen, e-mails, technieken, andere bescheiden en informatie of enige andere uitingen van, namens of door Done! by Dien bij Done! by Dien. 

2. Intellectuele eigendomsrechten op Diensten die in het kader van de Overeenkomst geleverd of ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever berusten bij Done! by Dien en/of haar licentiegevers. 

3. De in lid 1 en 2 vermelde intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten en (sub)licenties kunnen niet middels overeenkomst worden overgedragen, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen. 

4. Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Done! by Dien is het niet toegestaan om enig door Done! by Dien aan Opdrachtgever geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding. Het is eveneens niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door Done! by Dien geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen. 

5. Elk gebruik van een Dienst dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Done! by Dien. Schending van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht zoals beschreven in voorgaande bepalingen van Done! by Dien door Opdrachtgever of een derde die direct of indirect handelt in uitoefening van de Overeenkomst leidt onverwijld tot betaling van een boete aan Done! by Dien van minimaal EUR 1.000,00. Opdrachtgever vergoedt tevens de werkelijk geleden schade van Done! by Dien. 

6. Opdrachtgever vrijwaart Done! by Dien van alle aanspraken van derden binnen en buiten rechte die verband houden met het bepaalde in dit artikel en stelt Done! by Dien tevens volledig schadeloos voor wat betreft deze aanspraken en alle daardoor of in verband daarmee geleden of te lijden schade in welke vorm dan ook. 

7. Opdrachtgever geeft Done! by Dien toestemming voor gebruik voor promotionele doeleinden zoals, maar niet beperkt tot, portfolio, blog en social media. Opdrachtgever kan Schriftelijk vooraf bezwaar tegen publicatie maken. 

8. Done! by Dien kan toestemming verlenen tot verspreiden van haar werk. Hierbij geldt: 

a. De naam van Done! by Dien dient duidelijk bij een gebruikt werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het werk in de publicatie te worden opgenomen. 

b. Opdrachtgever neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van Done! by Dien conform artikel 25 Aw in acht.

Artikel 12: Duur en Ontbinding  

1. De Overeenkomst tussen Done! by Dien en Opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur van de Opdracht, wordt uitgevoerd op de Datum en kan niet tussentijds opgezegd worden, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen tussen Done! by Dien en Opdrachtgever. 

2. Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst, met in achtneming van de wettelijke vereisten, zonder opgaaf van redenen en ingebrekestelling buitengerechtelijk per direct Schriftelijk te ontbinden dan wel op te schorten indien: 

a. een der partijen in staat van faillissement wordt/is gesteld dan wel een aanvraag hiertoe heeft/is ingediend; 

b. een der partijen in surseance van betaling verkeert dan wel een aanvraag hiertoe heeft/is ingediend; 

c. in het geval dat Opdrachtgever een rechtspersoon is, een der partijen geliquideerd is of zal worden; 

d. de activiteiten van een der partijen wezenlijk verandert (bijvoorbeeld door overname); 

e. nakoming van een der wezenlijke verplichtingen van de Overeenkomst in strijd is of vermoed te zijn met geldende wet- en regelgeving; 

f. een der partijen de verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt nadat een redelijke termijn is geboden om de verplichting alsnog na te komen; 

g. Indien een situatie als bedoeld in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden zich voordoet. 

3. Indien een situatie zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel zich voordoet of Done! by Dien van mening is door Opdrachtgever gevraagde werkzaamheden naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden, kan Done! by Dien haar dienstverlening weigeren. Done! by Dien is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het ontstaan van een dergelijk situatie. Done! by Dien is tevens niet gehouden tot (terug)betaling van de aanbetaling, reeds door Done! by Dien gemaakte en reeds door Opdrachtgever voldane bedragen. 

4. In het geval dat Opdrachtgever niet kredietwaardig (b)lijkt te zijn, is Done! by Dien gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen Schriftelijk te ontbinden. Dit geldt eveneens in de situatie dat beslag wordt gelegd op (een substantieel deel van) de bezittingen van Opdrachtgever. 

5. Done! by Dien blijft gerechtigd tot door Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst verschuldigde bedragen die door het verzuim onmiddellijk opeisbaar zijn geworden. 

Artikel 13: Annulering 

1. Bij annulering, hieronder valt tevens verplaatsing van de Datum voor aanvang van de levering van de Diensten zoals overeengekomen in de Overeenkomst, is Opdrachtgever een annuleringsvergoeding conform lid 2 van dit artikel aan Done! by Dien verschuldigd. Reeds door Done! by Dien gemaakte kosten in het kader van de uitvoering van de Diensten dienen eveneens door Opdrachtgever te worden vergoed. Hiertoe behoren ook kosten van eventueel door Done! by Dien ter uitvoering van in Overeenkomst overeengekomen Diensten ingeschakelde derden. Hierbij geldt dat, tenzij er sprake is van een sterfgeval in 1e lijn familie, de aanbetaling nimmer voor restitutie in aanmerking komt. 

2. De annuleringsvergoeding wordt conform het volgende schema en percentages vastgesteld:

a. Organiseren bruiloft 

Weken 

(tussen annulering en EventDatum) 

0 – 1 

1 – 4

> 4

.

Annuleringsvergoeding 

(percentage van overeengekomen prijs) 

85%

75%

50%

b. Ceremoniemeester / Trouwambtenaar 

Weken 

(tussen annulering en Datum)

0 – 4

> 4

.

Annuleringsvergoeding 

(percentage van overeengekomen prijs) 

75%

50%

3. Bij een no show wordt 100% van de factuurwaarde in rekening gebracht aan Opdrachtgever. 

Artikel 14: Herroeping (Consument Opdrachtgever) 

1. Behoudens de wettelijke uitzonderingsgronden kan Opdrachtgever de Overeenkomst kosteloos herroepen binnen 14 (veertien) dagen nadat Opdrachtgever en Done! by Dien de Overeenkomst zijn overeengekomen. Hierbij geldt dat de overeengekomen levering van Diensten minimaal twee weken na het overeenkomen van de Overeenkomst geleverd worden. Indien dit niet het geval is, kan door Opdrachtgever geen beroep worden gedaan op het herroepingsrecht en gaat Opdrachtgever akkoord met directe levering van de Dienst en doet afstand van zijn/haar herroepingrecht. Opdrachtgever verstrekt bedoeld akkoord Schriftelijk aan Done! by Dien. 

2. Herroeping geschiedt door het sturen van een e-mail naar nadine@donebydien.nl, waarin de Opdrachtgever expliciet aangeeft dat hij/zij de Overeenkomst tot het leveren van Diensten ongedaan wilt maken. 

3. Indien Done! by Dien reeds is begonnen met werkzaamheden van voorbereidende aard, welke werkzaamheden opgenomen zijn in het Aanbod, is Opdrachtgever een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de Overeenkomt dat door Done! by Dien is nagekomen op het moment van uitoefening van het herroepingsrecht, vergeleken met de volledige nakoming van de Overeenkomst. 

Artikel 15: Privacy en Cookies 

1. Done! by Dien verwerkt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst verkregen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de AVG zoals is terug te vinden in het Privacy- en cookiebeleid van Done! by Dien. Opdrachtgever verklaart kennis te hebben genomen van het beleid en hiermee overeen te stemmen. 

2. Done! by Dien gebruikt hoogwaardige beveiligingstechnieken en versleuteling van de Persoonsgegevens. In geval van negatieve interventies buiten de invloed van Done! by Dien wordt verwezen naar artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden. 

3. Done! by Dien accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan door handelen van Opdrachtgever in strijd met dit artikel. 

Artikel 16: Website 

1. Done! by Dien is te allen tijde gerechtigd de Website aan te passen qua inhoud, layout en verdere noodzakelijkheden ter beoordeling van Done! by Dien. 

2. Done! by Dien streeft ernaar de Website te allen tijde naar behoren te laten functioneren en permanent toegankelijk te laten zijn voor Opdrachtgever maar kan niet garanderen dat de Website te allen tijde zonder beperkingen of storingen zullen functioneren, mede vanwege noodzakelijk onderhoud en de afhankelijkheid van de Website van Internet en technologieën. 

3. Done! by Dien aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot enige schade voortvloeiend uit dan wel samenhangend met het gebruik van de Website en de content ervan. Directe of indirecte schade als gevolg van programmeringen van derden, virussen en hackers die kunnen leiden tot het wijzigen, vernietigen, vervormen, deactiveren of buiten werkingstellen van software, hardware en/of data van de Opdrachtgever, Bezoeker of derden behoort nimmer tot de aansprakelijkheid van Done! by Dien. 

Artikel 17: Geheimhouding 

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Done! by Dien gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde te verstrekken, en Done! by Dien zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan verschoningsrecht, dan is Done! by Dien niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van beweerdelijk dientengevolge geleden en te lijden schade. 

Artikel 18: Forumkeuze 

1. Op de overeenkomst tussen Done! by Dien en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing tenzij door partijen Schriftelijk vooraf anders wordt overeengekomen. 

2. Geschillen tussen Done! by Dien en Opdrachtgever die niet in minnelijke sfeer beslecht kunnen worden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank Den Haag.